REALIZACJE | WSPIERAMY | KONTAKT
509 907 985 | biuro@finanse-kaszuby.pl
UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ UMOWY

Konieczność zabezpieczenia przedmiotu finansowania jest obligatoryjnym elementem umowy leasingowej lub kredytowej.
Ubezpieczenie chroni właściciela środka trwałego przed powstaniem straty finansowej na skutek zdarzenia losowego niezależnego od woli Ubezpieczającego.

 

MASZYNY STACJONARNE zlokalizowane są na stałe w konkretnym miejscu, w siedzibie firmy, hali produkcyjnej, magazynie i używane są do działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej. Zakres ryzyka Ubezpieczyciela realizowany jest w większości przypadków poprzez ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ( awarii).
W przypadku maszyn zainstalowanych na stanowiskach pracy (głównie maszyny i urządzenia elektroenergetyczne) podczas eksploatacji, napraw, remontów, montażu oraz demontażu w miejscu określonym w umowie . Ubezpieczenie od awarii obejmuje ochronę w przypadku błędów projektowych i konstrukcyjnych , błędów popełnionych w czasie produkcji oraz użycia niewłaściwego bądź wadliwego materiału, niewłaściwej obsługi maszyny w czasie eksploatacji tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania lub błędu operatora.

 

W przypadku MASZYN NIESTACJONARNYCH zakres ubezpieczenia zawiera ochronę w czasie ruchu i postoju,w czasie montażu lub demontażu na stanowisku pracy, załadunku lub rozładunku w czasie dokonywania transportu. W tym przypadku również zakres ochrony skonstruowany jest na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, oznacza to iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim.
Głównie zakres ten dotyczy maszyn i urządzeń budowlanych, drogowych, leśnych, rolniczych oraz komunalnych, które wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, jak również na szkody powstałe w wyniku samodzielnego przemieszczanie się.

 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny i urządzenia użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły próby i testy oraz spełniają wymogi
formalno-prawne( czyli są atestowane i posiadają odpowiednie certyfikaty). Innymi formami zabezpieczenia przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem tego instrumentu jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi danego przedsiębiorstwa.
Ochrona mogą zostać objęte składniki majątku takie jak budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie służące doprowadzenia działalności gospodarczej, a także środki obrotowe, materiały oraz mienie osób trzecich np. pracowników.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC firmy) jest to odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz użytkowaniem posiadanych maszyn i urządzeń.
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w skutek rażącego niedbalstwa.
Utracone korzyści wynikające z wypadku są objęte ochroną ubezpieczeniową o ile powstała szkoda jest zalicza się do ochrony ubezpieczeniowej zawartej w ogólnych warunkach umowy.

 

JAK MOŻEMY CI POMÓC:

  • Ubezpieczenie komunikacyjne - OC, AC, NW, ASSISTANCE
  • Ubezpieczenie majątkowe - chroni mienie od wszelkich ryzyk oraz od awarii
  • Ubezpieczenie straty finansowej GAP- chroni nas od utraty wartości pojazdu w przypadku powstania szkody całkowitej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - chroni w przypadku szkód na osobach trzecich
  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • możliwość skalkulowania składki w oparciu o wypracowane zniżki
  • wariant skorzystania z ubezpieczenia własnego bez kosztów
  • składka rozłożona na dogodne raty lub doliczona do kwoty zobowiązania
  • ubezpieczenie wieloletnie
  • automatyczne wznowienie polisy
© 2018 Finanse Kaszuby - Twój Doradca Finansowy na Kaszubach | tel. 509 907 985 | e-mail: biuro@finanse-kaszuby.pl