REALIZACJE | WSPIERAMY | KONTAKT
509 907 985 | biuro@finanse-kaszuby.pl
KREDYTY I POŻYCZKI

KREDYT - NAJPOWSZECHNIEJSZA FORMA FINANSOWANIA FIRMY

Kredyty bankowe są w dalszym ciągu najpopularniejszą i najprostszą formą finansowania inwestycji i bieżącej działalności podmiotów gospodarczych w Polsce.
Jako pierwotny instrument finansowania na rynku produktów bankowych niezmiernie cieszy się zaufaniem większości przedsiębiorców.
W ciągu ostatniej dekady sławę zyskały zwłaszcza kredyty obrotowe w rachunku bieżącym oraz otwarte linie kredytowe jako elastyczny bufor finansowy dostępny od ręki.

 

KREDYT OBROTOWY przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia zakupu niezbędnych do produkcji materiałów i półfabrykatów, pokrycia części kosztów osobowych i administracyjnych. Kredyty obrotowe pozwalają zapewnić podmiotom ,, płynność finansową''-czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku środków, które często zamrożone są w należnościach od kontrahentów.
Zasadniczą cechą tego typu produktów jest ich terminowość, ponieważ zwykle udzielane są one na okres krótszy niż rok co kwalifikuje je bilansowo jako zobowiązania krótkoterminowe. Zdarza się udzielanie kredytów obrotowych na finansowanie działalności eksploatacyjnej w okresach dłuższych (np.zapasy sezonowe) .
Nie posiadają one również sprecyzowanych harmonogramów spłat,bank zwykle wymaga aby w dniu ,,zapadalności'' kredytobiorca spłacił całą pożyczoną kwotę lub też minimalną ustaloną część zobowiązania wg ustalonego okresu w umowie.

 

KREDYT INWESTYCYJNY przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przedsięwzięć o charakterze długoterminowym. Głównymi celami inwestycji jest chęć powiększenia wartości majątku trwałego, zakup wartości niematerialnych i prawnych, odtworzenie lub modernizacja posiadanych środków trwałych.
Jednym z zasadniczych elementów warunkujących pozyskanie finansowania jest przeprowadzanie badania tzw. ,,zdolności kredytowej '' czyli analiza ekonomiczno- finansowa kredytodawcy celem oceny kondycji firmy i możliwości regulowania zobowiązań. Bardzo często również pożyczający wymaga wniesienia udziału własnego, który redukuje ryzyko bankowe zaś samemu kredytobiorcy pozwala negocjować warunki kontraktu.
Kwota kredytu może być przekazana podmiotom w całości, bądź też w transzach warunkujących spełnienie wymogów na każdym z etapów realizowanego przedsięwzięcia.

 

KREDYT NA ZAKUP POJAZDU to rodzaj kredytu bankowego udzielanego przez instytucje bankową bądź upoważnioną do tego typu produktów w celu sfinansowania zakupu środka transportu zarówno nowego jak i używanego. Zwykle są to pojazdu rejestrowane ponieważ zabezpieczeniem takiego rodzaju inwestycji analogicznie jak w przypadku leasingu jest cesja zapisane w dowodzie rejestracyjnym. Również kredytodawca domaga się aby w całym okresie umowy korzystający zapewnił pełne ubezpieczenie pojazdu wraz z cesją praw do ewentualnego odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

KREDYT DLA WOLNYCH ZAWODÓW to z kolei rodzaj zobowiązania finansowego dostępny dla przedstawicieli tzw. ,,wolnych zawodów'' czyli osób wykonujących jedną ze specjalizacji ujętych w klasyfikacji zawodów zaufania publicznego. Charakteryzuje się tym iż w porównaniu do standardowych wymogów rozpatrywany jest w procedurze uproszczonej bez potrzeby przedstawiania dokumentów finansowych. Przy ,, ocenie scoringowej '' bierze się pod uwagę przede wszystkim zakres odpowiedzialności kredytobiorcy.


Dzięki współpracy z bankami specjalizującymi się w kredytach na firm na pewno zajdziemy rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.


W CZYM MOŻEMY CI POMÓC:

 • Pożyczki na dowolny cel biznesowy – bez zabezpieczeń i zbędnych formalności nawet do 300 tys.
 • Pożyczki na oświadczenie o dochodach – wymagane jedynie dokumenty rejestrowe firmy
 • Dopasowana do Twoich potrzeb forma kredytowania
 • Decyzja kredytowa w 24 godziny
 • Kredyty na start – dla firm rozpoczynających działalność lub działających do 12 m-cy
 • Specjalna oferta kredytów dla profesjonalistów bez zaświadczeń ( ,, Wolne Zawody'')
 • Kredyty obrotowe - w ratach miesięcznych lub w rachunku bieżącym
 • Kredyty inwestycyjne zabezpieczone hipoteką
 • Kredyty inwestycyjne oparte o dofinansowania z EU lub biznesplan - bez zabezpieczeń hipotecznych
 • Kredyty i pożyczki dla rolników zabezpieczone dotacją UE
 • Kredyty na wsparcie wygranych przetargów publicznych – finansowanie do 70% wartości kontraktu
 • Kredyty na zakup środków transportu w procedurze uproszczonej
 • Bez ZUS I US
© 2018 Finanse Kaszuby - Twój Doradca Finansowy na Kaszubach | tel. 509 907 985 | e-mail: biuro@finanse-kaszuby.pl